JAAROVERZICHT 2021

JAAROVERZICHT 2021


Sturen op kerntaken en op samenwerking

Binnen het samenwerkingsverband BEREIK! monitoren we regelmatig of het handelen vanuit het gezamenlijke belang gebeurt. Sturing daarop is essentieel. Zo sturen we op de basis - goede samenwerking - én op onze kerntaken.

STUREN OP KERNTAKEN

Om zowel de prestaties op de kerntaken van BEREIK! beter inzichtelijk te maken als verbeteracties te kunnen formuleren, formuleerden we voor de kerntaken scenariobeheer (regelscenario’s) en RegioRegie prestatie-indicatoren. Begin 2021 is een eerste meting van deze indicatoren gedaan, eind november volgde een nieuwe meting. Bij elke indicator werd aangegeven wanneer het een goede, matige of slechte score betrof.

Regelscenario’s tijdig geactualiseerd

Bij een matige of slechte score zijn acties geformuleerd om die indicator te verbeteren. Zo maakten we onder meer inzichtelijk dat in april dit jaar 43% van de regelscenario’s die BEREIK! in beheer heeft tijdig geactualiseerd waren. Eind november was deze score 48%.

Prestatie-indicatoren RegioRegie besproken met wegbeheerders

Na de zomer zijn de prestatie-indicatoren gedeeld in de Regionale Afstem Overleggen en zijn de resultaten besproken. In januari vindt een nieuwe meting plaats en wordt dit vergeleken met de meting over 2020. Dan wordt ook besproken hoe je de matige en slechte scores kunt verbeteren.

STUREN OP DE BASIS: SAMENWERKING

In een samenwerkingsverband als BEREIK!, met diverse opdrachtgevende moederorganisaties, vormt goede samenwerking uiteraard de basis. Ook daarvan is in 2021 de prestatie via indicatoren gemeten. Dit gebeurde in de vorm van een enquête onder de betrokkenen bij BEREIK!. Zo is de indicator ‘handelen vanuit gezamenlijk belang’ vertaald in de volgende stelling: ‘De samenwerkende partijen in BEREIK! handelen primair vanuit het gezamenlijke belang en niet vanuit hun eigen organisatiebelang’.

Actie bij matig of slecht

De enquête bevatte tien vragen. Bij elke vraag werd een score vertaald in goed, matig of slecht. Op elke matig en slecht scorende indicator is vervolgens actie ondernomen. Naar aanleiding daarvan is de escalatielijn binnen BEREIK! opnieuw onder de aandacht gebracht en het spelregelkader RegioRegie in de Regionale Afstemoverleggen. Veel van de acties zijn doorvertaald naar acties die we meenemen in de transitie naar de nieuwe organisatie Zuid-Holland Bereikbaar. Of ze worden straks in de nieuwe organisatie als actie opgepakt.


Naar volgend artikel