JAAROVERZICHT 2021

JAAROVERZICHT 2021


De wereld van BEREIK!

Afstemmen,
coördineren,
faciliteren

Voor een goede doorstroming van het verkeer in Zuid-Holland werkten ook in 2021 alle zestig wegbeheerders intensief met elkaar samen. De vier grootste wegbeheerders van Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam spannen zich via BEREIK! samen in voor slim verkeersmanagement. Bij BEREIK! komen alle lijnen van verkeersmanagement uit de regio Zuid-Holland samen voor gezamenlijke afstemming. De wereld van BEREIK! in zes globale stappen.

1 RegioRegie

Wegwerkzaamheden en evenementen zorgen voor extra verkeersdrukte. Door slim af te stemmen voorkomen wegbeheerders onnodige hinder. Ze ontmoeten elkaar bij de overlegtafels van RegioRegie en leggen daar de basis voor de meerjarenplanning en -analyse. Ook andere partijen schuiven aan, zoals NS, ProRail, OV-bedrijven en hulpdiensten.

2 Regio VM-desk

De Regio VM-desk is de operationele kern van BEREIK!. Vanuit de verkeerscentrale in Rhoon overziet de Regio VM-desk het hele wegennet van Zuid-Holland. Alle informatie van de vier verkeerscentrales in de provincie komt hier samen. Zodra er hinder dreigt, waarbij meerdere wegbeheerders zijn betrokken, coördineert de Regio VM-desk de inzet van maatregelen.

10 jaar Regio VM-desk

Zodra er dreigende hinder is, waarbij meerdere verkeerscentrales betrokken zijn, coördineert en monitort de RegioDesk de inzet van alle verkeersmaatregelen. Dat doet zij al tien jaar met succes. In een speciale uitgave blikten we terug… én vooruit.

Bekijk de speciale jubileum uitgave

3 Operationeel Tactisch Team

Het Operationeel Tactisch Team (OTT) faciliteert om hinder snel op te lossen. Het maakt vooraf afspraken over de in te zetten maatregelen, ook wel scenario’s genoemd. Het team ontwikkelt, beheert en evalueert de scenario’s continu en zorgt voor de technische koppelingen tussen de verschillende verkeerscentrales in Zuid-Holland. Ook beproeft het OTT nieuwe tools en apps waardoor het werk verbetert.

4 Samenwerken aan verkeersdoorstroming

De Zuid-Hollandse wegbeheerders investeerden samen in veel wegkantsystemen voor een optimale verkeerssituatie: bijna 350 DRIPs (Dynamische Route Informatie Panelen) geven informatie en advies aan de weggebruiker, bijna 700 aangesloten verkeerslichten en bijna 800 camera’s langs de weg volgen de verkeerssituatie op de voet. Het resultaat: beduidend minder ‘voertuigverliesuren’ dan voorheen.

5 Innoveren en aansluiten

Communicerende verkeerslichten, voertuigen die elkaar onderling waarschuwen. Het verkeer verandert snel door technische innovaties. We investeren gezamenlijk en in overleg met marktpartijen in innovatie. Om zo nieuwe kansen voor optimale bereikbaarheid te blijven benutten. En om aan te sluiten bij landelijke ontwikkelingen.

6 Informatie voor weggebruikers

Als weggebruiker maak je, vaak zonder het te beseffen, gebruik van wegen die in beheer zijn bij verschillende wegbeheerders. Die dragen ook allerlei informatie aan. Met goede samenwerking stemmen we die gegevens onderling met elkaar af. Zo weet je als weggebruiker hoe lang je stil staat of welke alternatieve routes je kunt kiezen.

Bekijk meer over BEREIK!

Bekijk de infographic

BEREIK event: Samen werken, meer bereiken

Regelmatig organiseerde BEREIK! bijeenkomsten om met betrokkenen kennis en informatie te delen. Zo ook op 17 juni 2021. Die dag organiseerde BEREIK! het online event ‘Samen werken, meer bereiken’. Tijdens dit evenement gingen we met de wegbeheerders in gesprek over hun behoeften rond RegioRegie en de Meerjarenplanningsanalyse. Ook over de rol van de Regio VM-desk was er een sessie. Verder werd de uitwerking van het Multidoel Tactisch Kader en de knelpuntenanalyse toegelicht. Op die manier houden we het gesprek op gang om samen in de toekomst ook Zuid-Holland bereikbaar te houden.Naar volgend artikel