JAAROVERZICHT 2021

JAAROVERZICHT 2021


Resultaten Kerntaken

Wat is in 2021 bereikt?
8 belangrijke resultaten

Op de kerntaken RegioRegie en Regio VM-desk zijn dit jaar diverse belangrijke resultaten geboekt. Zo speelde RegioRegie een belangrijke rol bij het verder verbeteren van gegevens over actuele en geplande wegwerkzaamheden. Ook ruime aandacht ging uit naar de Regio VM-desk; het kloppend hart van BEREIK! Deze Regiodesk bevindt zich in de verkeerscentrale in Rhoon en overziet het gehele wegennet in Zuid-Holland. Wat betreft de kerntaken RegioRegie en Regio VM-desk werden acht belangrijke resultaten geboekt.

KERNTAAK REGIOREGIE

1 Doorontwikkeling RegioRegie

RegioRegie zorgt voor de afstemming van wegwerkzaamheden en evenementen van alle zestig wegbeheerders in Zuid-Holland. Het is daarbij belangrijk om vroegtijdig met elkaar zaken af te stemmen. Er is in 2021 extra ingezet op het verbeteren van de aangeleverde informatie vanuit Melvin over de wegwerkzaamheden. Daarnaast investeerden we in het actueel en tijdig invoeren van de planningen door wegbeheerders in de tool.

Plannen en acties
Vanuit de moederorganisaties van BEREIK! is in 2021 op organisatieniveau gewerkt aan het:
 1. eerder aanscherpen van scope en impact van de werkzaamheden;
 2. versterken van de moederorganisaties met procesgerichte personen voor het afstemproces (RegioRegie);
 3. leveren van een bijdrage aan gebiedsambities op het gebied van bereikbaarheid.
De verschillende moederorganisaties werkten dit uit in plannen van aanpak en markeerden zo concrete stappen. In 2022 worden die plannen van aanpak verder opgepakt en de te nemen stappen nader ingevuld.

Sneller en eerder
In 2020 werd een extra medewerker RegioRegie aangesteld die voorafgaand aan de afstemoverleggen de geplande wegwerkzaamheden analyseert op eventuele knelpunten. Deze medewerker heeft zijn meerwaarde aangetoond. Door zijn inzet konden knelpunten eerder worden opgespoord. Ook konden de betreffende wegbeheerders eerder met elkaar in overleg gaan om oplossingen te vinden. Verder werd de voortgang van de afgesproken acties beter in de gaten gehouden.

2 Meerjarenplanning en analyse: voorbereid op de toekomst

Met de grootste weg- en spoorwegbeheerders in Zuid-Holland bespraken en deelden we de gesignaleerde raakvlakken, die vanaf 2023 zijn opgenomen in de Meerjarenplanning en -analyse. Afgelopen jaar vonden hiervoor vier afstemmomenten plaats in het daarvoor bedoelde G5 AfstemOverleg. Tijdens deze afstemmomenten is informatie gedeeld over de planning en impact van de werkzaamheden.

Planningen aanpassen
Naar aanleiding van het bespreken van de belangrijkste raakvlakken rond wegwerkzaamheden en evenementen kwamen ook herprioriteringen ter sprake. Ook dat diverse werkzaamheden van infrabeheerders zijn aangescherpt en/of in tijd zijn verschoven. Deze raakvlakken zijn ook besproken met de overige wegbeheerders, zodat ook zij hun planningen daarop kunnen aanpassen. Komend jaar worden deze planningswijzigingen weer meegenomen in de nieuwe Meerjarenplanning- en analyse die betrekking heeft op de periode 2024 en verder.

KERNTAAK REGIO VM-DESK

3 Beheer Regio VM-desk op orde

Binnen het proces Ketenbeheer wordt gezorgd voor de technische en functionele instandhouding van de desk. De verschillende systemen (langs de weg) zijn vaak in beheer bij verschillende organisaties. In Ketenbeheer wordt voortgebouwd op wat een beheerder aan eigen beheertaken heeft belegd en in contracten heeft afgesloten met onderhoudsaannemers. Als dat niet goed is ingericht, is ook het beheer van de regionale ketens niet goed op orde. Voor afspraken over dit beheer bouwen we voort op de afspraken in het regionaal beheerplan.

4 Ontwikkeling opleiding wegverkeersleiders

In het afgelopen jaar startten we met de ontwikkeling van een opleiding voor wegverkeersleiders. Samen met de andere moederorganisaties die een verkeerscentrale hebben - Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam en Den Haag - formuleerden we de leerdoelen en hoe je deze in een opleiding kunt uitwerken. Ook keken we met elkaar voor welke leerdoelen je kunt aanhaken bij bestaande opleidingen. In 2022 wordt dit alles uitgewerkt tot een volledige opleiding voor de wegverkeersleiders.

5 Verbeteren systemen Regio VM-desk

In 2020 is de Regio VM-desk overgegaan op een nieuw loggingssysteem: IM Cloud. De applicatie bestaat onder meer uit een logprogramma, waarin alle incidentgegevens worden vastgelegd. Samen loggen zorgt voor het sneller uitwisselen van informatie tussen wegbeheerders. Daarom is eind 2020 ook gestart met een pilot waarbij ook de Gemeente Rotterdam de applicatie IM Cloud op haar verkeersregiekamer gebruikt. Daarnaast is het logprogramma van de provincie inmiddels gekoppeld aan IM Cloud. Dit betekend dat de regionaal wegverkeersleider operationele informatie van de provincie ontvangt. Zo ontstaat er voor betrokken wegverkeersleiders een eenduidig beeld over een incident. En dat draagt weer bij aan het monitoren van inzet en effect van verkeersmaatregelen.

3 Monitoring

De Regio VM-desk monitort op verzoek ook specifieke verkeerssituaties. Afgelopen jaar vond monitoring plaats in verband met:
 1. de Brexit;
 2. werkzaamheden waarbij de N470 en de N471 als omleidingsroute werd gebruikt;
 3. de Keukenhof;
 4. Grand Prix van Zandvoort;
 5. N3 (advisering alternatieve route hulpdiensten);
 6. extra vracht na vrijkomen Suezkanaal tbv Havenbedrijf;
 7. doelgroepenstrook A16/A20.
 8. Haringvlietbrug;
 9. Mall of the Netherlands;
Punt 8 en 9 lichten we hierna verder toe.


Monitoring: Mall of the Netherlands

In maart opende de Mall of The Netherlands in Leidschendam-Voorburg. Verwacht werd dat dit tot grote bezoekersstromen zou leiden met hinder in het verkeer tot gevolg. BEREIK! is betrokken bij het maken van verkeersregelscenario’s om het verkeer zo goed mogelijk te verdelen. Leidschendam-Voorburg heeft een Operationeel Mobiliteitscentrum (OMC) van The Mall of The Netherlands ingericht. Dit OMC komt op zeer drukke dagen bij elkaar om het verkeer rond het winkelcentrum te monitoren. De Regio VM-desk van BEREIK! ondersteunt hierin door extra alert te zijn op drukke dagen, plaatst indien nodig de gewenste maatregelen op de weg en draagt bij aan de monitoring. Hiermee kunnen regelscenario’s en/of de onderlinge communicatie worden verbeterd.


Monitoring: Haringvlietbrug

Sinds 23 augustus 2021 gelden er verkeersmaatregelen op de Haringvlietbrug (snelweg A29). De maatregelen zijn ingesteld, omdat de klemmen lostrillen door al het verkeer dat over de brug rijdt. Naar verwachting vindt reparatie aan de brug over circa twee jaar plaats. Tot die tijd is de maximumsnelheid verlaagd naar 50 km/h en zijn in beide richtingen de rijstroken versmald. BEREIK! monitort de gevolgen van deze maatregelen op het verkeer. We zijn, samen met de ontwikkelaar van het logprogramma IM Cloud, bezig met het ontwikkelen van een tool voor het verstrekken van maatwerkinformatie voor hulpdiensten. De verwachting is dat dit in Q1 2022 wordt geïmplementeerd.

6 Veel scenario’s doorgelicht

Om hinder snel op te lossen, maakt het Operationeel Tactisch Team vooraf afspraken over in te zetten verkeersmaatregelen (scenario’s). Dit gaat vooral over het plaatsen van teksten op DRIPs en het aanpassen van de instellingen van verkeerslichten. Scenario’s zijn er voor hinder- en spitssituaties, calamiteiten, evenementen en wegwerkzaamheden. De scenario’s in beheer van BEREIK! worden regelmatig geüpdatet. Frequent worden ook nieuwe scenario’s gemaakt. Hieronder een opsomming van de (lopende) updates/nieuwe scenario’s die in de maak zijn:
 • scenario voor de Keukenhof (deze wordt jaarlijks geüpdatet);
 • Kiltunnel scenario + werkafspraken;
 • Parallelstructuur A12 en Moordrechtboog;
 • twee scenario’s in Barendrecht;
 • twee scenario’s in Schiedam – Vlaardingen.

8 Inzetten door de Regio VM-desk

De Regio VM-desk is de operationele kern van BEREIK!. Vanuit de verkeerscentrale in Rhoon overziet de Regio VM-desk het hele regionale wegennet van Zuid-Holland. Alle informatie van de vier verkeerscentrales in de provincie komt hier samen. Zodra er hinder dreigt, waarbij meerdere wegbeheerders zijn betrokken, coördineert de Regio VM-desk de inzet van maatregelen. De Regio VM-desk heeft dit jaar tot eind oktober 4.148 inzetten gedaan. Deze inzetten betroffen vooral de inzet van (spits)scenario’s, het openen van spitsstroken, de inzet van DRIPs en grootschalige omleidingsroutes. Inzet van maatregelen werd in de meeste gevallen gedaan vanwege ongevallen of pechgevallen.


Naar volgend artikel