JAAROVERZICHT 2021

JAAROVERZICHT 2021


3 projecten

Projecten belangrijk voor goede bereikbaarheid

Naast de kerntaken voert BEREIK! ook projecten uit die hinder door geplande en ongeplande verstoringen helpen te beperken en terug te dringen. Andere projecten zorgen voor de doorontwikkeling van de kerntaken en de benodigde samenwerking. Drie projecten nader belicht.

1 Multidoel Tactisch Kader

Het Tactisch Kader operationeel verkeermanagement beschrijft in grote lijnen hoe het verkeer in Zuid-Holland wordt gemanaged, gericht op het optimale gebruik van de beschikbare wegen. Het bevat afspraken over prioriteiten van wegen en over principes voor het geleiden en sturen van verkeer. Deze zomer is een bijzondere update van het kader opgeleverd. Bijzonder was dat ook andere modaliteiten, ketenbeleid en leefbaarheid zijn toegevoegd aan het kader.

Het kader volgt hierbij de mobiliteitstransitie. De volgende aspecten zijn daarom aan het kader toegevoegd:
  • opname maximale wachttijden op kruispunten waar verschillende modaliteiten elkaar kruisen;
  • opname P+R locaties in netwerkkaart;
  • toevoeging kwetsbare weg in functiekaart.
Het kader is nu online beschikbaar.

Lees meer over het Multidoel Tactisch Kader

2 Knelpuntenanalyse

Op basis van de meetbare criteria die in het Tactisch Kader (zie hierboven) zijn opgenomen, wordt om de twee รก drie jaar een analyse gedaan. Dit om te bekijken in hoeverre het netwerk voldoet aan deze criteria. Het doel van de analyse is om alle knelpunten zichtbaar te krijgen. Dus ook de specifieke lokale knelpunten, die we met meer kleinschalige en lokale (verkeersmanagement) maatregelen (optimale benutting van bestaande capaciteit) kunnen oplossen. Afgelopen zomer is de nieuwe analyse opgeleverd. Deze analyse is gedaan met data over 2019. Vanwege de verkeersgevolgen door de coronamaatregelen was 2020 geen goed referentiejaar om een analyse op uit te voeren.

Lees meer over de knelpuntenanalyse en download het rapport en de kaarten

3 Moving Traffic

Met Moving Trafic kun je op een data-gedreven manier meer inzicht krijgen in welke knelpunten er zijn wat betreft doorstroming op het wegennet. Vanwege de coronamaatregelen was er in 2021 langere tijd veel minder verkeer op de weg. Dat maakte het niet mogelijk om de benodigde gegevens te verzamelen voor het project Moving Traffic. In dit project werden de locaties aansluiting Moordrecht A20, splitsing A4/A13 en de Hartelcorridor onder de loep genomen.

Lees meer over Moving Traffic


Naar volgend artikel